16 ส.ค. 2022 10:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ห้วยใต้ 226

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ เรื่องรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ