ประชาสัมพันธ์การออกรณรงค์พ่นหมอกควัน
16 ส.ค. 2023 13:23:54 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยใต้ 93
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ งานสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ร่วมกับกับ รพ.สต.สมบูรณ์ ขอประชาสัพันธ์การออกรณรงค์พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมการระบาดของโรคเพื่อกำจัดประชาก...