ปรับปรุงล่าสุด 17 ก.พ. 2022 07:29:54 604

 

ภารกิจและความรับผิดชอบของหน่วยงาน

 

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
          อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
          1. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
          2. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้ (มาตรา67)
                    ๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
                              (1/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
                    ๒) รักษาความสะอำดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
                    3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
                    4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                    5) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชนผู้สูงอำยุ และผู้พิการ
                    6) คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
                    7) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
                    8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลำกรให้ตามความจ ำเป็นและสมควร
          3.ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้ (มาตรา68)
                    1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
                    2) ให้มีการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
                    3) ให้มีการบำรุงรักษาทางระบำยน้ำ
                    4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
                    5) ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
                    6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
                    7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
                    8) การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
                    9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
                    10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
                    11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
                    12) การท่องเที่ยว
                    13) การผังเมือง
            4. การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐในอันที่จะดำเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลต้องแจ้งให้ อบต. ทราบล่วงหน้าตามสมควร หาก อบต. มีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้นำความเห็นของ อบต. ไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย (มาตรา69)
          5. การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา อบต. การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด (มาตรา69/1)
          6. มีสิทธิได้รับทรบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับ การรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (มาตรา70)
          7. ออกข้อบัญญัติ อบต. เพื่อใช้บังคับในตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ของ อบต. ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกิน 1,000 บาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น (มาตรา71)
           8. อาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้ำง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติกิจการของ อบต. เป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม (มาตรา72)
          9. อาจทำกิจการนอกเขต อบต. หรือร่วมกับสภาตำบล อบต. อบจ. หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ (มาตรา73)

          อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
          1. มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (มาตรา16)
                    (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
                    (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
                    (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
                    (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
                    (5) การสาธารณูปการ
                    (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
                    (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
                    (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
                    (9) การจัดการศึกษา
                    (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
                    (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
                    (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
                    (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
                    (14) การส่งเสริมกีฬา
                    (15) การส่งเสริมประชาปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
                    (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
                    (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
                    (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
                    (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
                    (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
                    (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
                    (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
                    (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ
                    (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
                    (25) การผังเมือง
                    (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
                    (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
                    (28) การควบคุมอาคาร
                    (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                    (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                    (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
          2. อำนาจหน้าที่ของ อบต. ตามข้อ 1 ต้องดำเนินการตาม “แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”