ปรับปรุงล่าสุด 13 มิ.ย. 2024 06:10:50 673

ข้อมูลจำนวนประชากร ตำบลห้วยใต้

อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ

จำนวนหมู่บ้าน

ชาย

หญิง

ประชากรรวม

หลังคาเรือน

13

3,380

3,408

6,788

1,733

หมายเหตุ ข้อมูลเดือนธันวาคม 2566

 

 

ข้อมูลประชากรแยกเป็นรายหมู่บ้าน

หมู่ที่

หมู่บ้าน

ชาย

หญิง

ประชากรรวม

หลังคาเรือน

1

บ้านแดง

311

320

631

164

2

บ้านก่อ

263

254

517

123

3

บ้านแขว

278

286

564

162

4

บ้านสมบูรณ์

405

371

776

205

5

บ้านสระรุน

254

214

468

130

6

บ้านปราสาท

230

257

487

123

7

บ้านกันแต

269

280

549

138

8

บ้านตาดม

349

356

705

172

9

บ้านตาตุม

424

411

835

224

10

บ้านชำเจริญ

110

131

241

56

11

บ้านกระเบา

190

202

392

84

12

บ้านตากรุด

95

96

191

53

13

บ้านสมบูรณ์เหนือ

202

230

432

99

 

สรุปยอดผู้สูงอายุ ผู้พิการ ปี 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

หมู่ที่ หมู่บ้าน ผู้สูงอายุ/ราย ผู้พิการ/ราย หมายเหตุ
1 บ้านแดง 107 17  
2 บ้านก่อ 86 17  
3 บ้านแขว 110 20  
4 บ้านสมบูณ์ 107 31  
5 บ้านสระรุน 83 22  
6 บ้านปราสาท 106 20  
7 บ้านกันแต 111 29  
8 บ้านตาดม 119 28  
9 บ้านตาตุม 138 31  
10 บ้านขำเจริญ 55 10  
11 บ้านกระเบา 67 20  
12 บ้านตากรุด 29 7  
13 บ้านสมบูณ์ 63 14  
รวมทั้งหมด 1,181 252