ปรับปรุงล่าสุด 22 มี.ค. 2022 03:20:25 771

อำนาจหน้าที่ของกองการศึกษาฯ

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษา เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทุกระบบ ทุกระดับ การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานการศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการศึกษา เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา  แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 3 งาน คือ
งานการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
        งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน
        งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        งานการศึกษานอกระบบ
        งานบริหารทั่วไป
งานศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
        งานส่งเสริมศาสนา
        งานประเพณี วัฒนธรรม
        งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
        งานส่งเสริมกีฬา
        งานส่งเสริมนันทนาการ
        งานศูนย์เยาวชน